مقالات

 

معرفی تنیدگی حرفه‌ای

تنیدگی حرفه‌ای تعاریف متعددی از تنیدگی حرفه‎ای وجود دارد. برای مثال ساتر[1] و مورفی[2] (1995 نقل از پالسن، 2007) تنیدگی حرفه‎ای را به عنوان متغیر روانی ـ فیزیولوژیکی[3] مداخله‌گر بین عوامل محل کار و سلامت هیجانی و جسمانی فرد تعریف کرده‎اند. کوپر (1990 نقل از موجوی اینوولا[4]، 2008) تنیدگی حرفه‎ای را حاصل اختلاف بین نیازها[5]،… 

معرفی سنجش تنیدگی حرفه‌ای

معرفی سنجش سنجش های عوامل تنیدگی زای حرفه ‎ای (MJS؛ اسپکتور و جکس، 1998) این ابزار شامل مقیاس تعارض بین‎‌فردی در محیط کار[1] (ICAWS)، مقیاس محدودیت های سازمانی[2] (OCS) و فهرست بار کمی کار[3] (QWI) است.   مقیاس تعارض بین‌فردی در محیط کار (ICAWS) مقیاس تعارض بین فردی در محیط کار ICAWS)؛ اسپکتور و جکس،…