سنجش شفقت ورزی به خود Self-Compassion Scale

ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺳﺎزشﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ کرده‌اند و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت‌ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‌ﮐﻨﻨﺪه‌ی ﻗﻮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان دانسته‌اند. ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﺳﺖ

ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺳﺎزشﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ کرده‌اند و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت‌ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‌ﮐﻨﻨﺪه‌ی ﻗﻮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان دانسته‌اند. ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﺳﺖ (ﻧﻒ و ﻣﮏﮔﯿﻬﯽ، 2010).

ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﺳﻪ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ است:

  • داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و درک ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ؛
  • داﺷﺘﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻓﺮد جزئی از ﺗﺠﺎرب ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺑﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس دور ﺑﻮدن و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن از دﯾﮕﺮان؛
  • نگریستن به ﺗﺠﺎرب و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺪون اینکه آن‌ها را ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ کنیم (نف، 2011).

اگرچه ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت هستند اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﮑﻤﻞ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ می باشند و به مفهوم کلی خود ارزشمندی اشاره دارند. (ﻟﻮﺗﺲ، اﺳﻠﮕﺘﺮ، دان و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن، 2008).

۲۰۰,۰۰۰﷼شروع سنجش

مخاطب گرامی شما در حال پاسخدهی به سوالات مربوط به سنجش شفقت ورزی به خود هستید. این شاخص، شامل 26 سوال می باشد. معمولا افراد این پرسشنامه را بین 15 تا 20 دقیقه تکمیل می کنند. برای اینکه نتیجه مناسبی از سنجش خود دریافت کنید، بهتر است زمانی به سوالات پاسخ دهید که فارغ از سایر فعالیت های روزمره خود هستید و در محیطی آرام و خلوت حضور دارید. برای پاسخگویی به سؤالات نیاز به داشتن تخصص نمی باشد، پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد بلکه اختلاف نظرهای فردی وجود دارد. در مقابل هر سوال چند گزینه مشخص شده است. لطفاً هر سوال را به دقت بخوانید و گزینه‌ای را که نزدیک‌ترین پاسخ به نظر شماست علامت بزنید. لطفا به همه‌ی سوالات پاسخ دهید.

۲۰۰,۰۰۰﷼شروع سنجش