سنجش‌ها

 

سنجش شخصیت نئو NEO-PI-R

آزمون نئو که با نام (5 Big) هم شناخته می شود، یکی از پرسشنامه های خود اظهاری ویژه گی های شخصیت می باشد که تاریخچه ی نظریه های عاملی آن به پژوهش های مک کری و کاستا در سال 1985 باز می گردد و یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی می باشد که در ایران و با توجه به شناخت فرهنگی ایران توسط دکتر حسن حق شناس هنجاریابی شده است. مدل پنج عاملی شخصیت چهار دهه سابقه ی تحول داشته است و محصول سنت واژگان (تحلیل صفحات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت می باشد. نام کامل این آزمون NEO - Personality Inventory - Revised است.

شروع سنجش

سنجش عوامل تنیدگی زای حرفه‌ای

تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که شغلتان تا چه حد روی سلامت روان شما تأثیرگذار است؟ بسیاری مواقع، تنش‌ها و فشارهای حرفه‌ای را به عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی قبول می‌کنیم و شاید ندانیم که این فشارها همیشه تنها با پذیرش و سازگاری از بین نمی‌روند، بلکه به ناهشیار ما رانده شده و موجب مشکلاتی دیگر از قبیل دردهای جسمانی، افسردگی و بی‌انگیزگی می‌شوند و از سویی در محیط کار هم بی‌علاقگی و افت بازدهی را در پی دارند. سنجش عوامل تنیدگیزای حرفه‌ای (MJS؛ اسپکتور و جکس، 1998) با هدف‌ ارزیابی عوامل تنش‌زا در محیط‌های کاری و فشارهای ناشی از شغل افراد تهیه شده و ثأثیر این عوامل را بر سلامت روانی آنها می‌سنجد.

شروع سنجش

سنجش شفقت ورزی به خود Self-Compassion Scale

ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺳﺎزشﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ کرده‌اند و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت‌ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‌ﮐﻨﻨﺪه‌ی ﻗﻮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان دانسته‌اند. ﺧﻮدﺷﻔﻘﺖورزی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﺳﺖ

شروع سنجش

سنجش راهبردهای مقابله با استرس

راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که جهت تعبیر، تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنیدگی زا و کنار آمدن با مسائل و مشکلات به کار می رود و نقش اساسی و تعیین کننده در سلامت جسمانی و روانی ایفا می کند.
افراد در وضعیت‌های سخت و تحت فشار به شیوه‌های مختلف واکنش نشان می‌دهند، سنجش راهبردهای مقابله ای به شما کمک می‌کند تا بدانید در برخورد با شرایط دشوار و پراسترس  چه طور عمل می‌کنید.

شروع سنجش

سنجش میزان احساس تنهایی

احساس تنهایی می‌تواند یک عامل مهم برای کاهش سلامتی، لذت‌جویی و خوشحالی باشد، به این معنی که هرچه بیشتر احساس تنهایی کنید، ممکن است به همان مقدار هم احساس افسردگی را تجربه کنید و بالعکس.

شروع سنجش

سنجش توجه و تمرکز D2

با رشد فزاینده و سونامی گون اطلاعات در عصر حاضر، پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی و افزایش گزینه های انتخاب و تصمیم گیری، موضوع توجه هر روز بیش از پیش برای والدین، مربیان، نظام آموزشی و نظام بهداشت روانی اغلب جوامع به طور جدی تر مطرح می شود زیرابا گذشت زمان اهمیت توجه و تمرکز برای فعالیت های هدفمند و استمرار وپیگیری آن مطلوب تر می شود.

شروع سنجش

سنجش میزان سرسختی

سرسختی روان‌شناختی، یک ویژگی شخصیتی است که در رویارویی با حوادث تنش‌زای زندگی به عنوان منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می‌کند و به فرد امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردها را می‌دهد تا دیدی خوشبینانه نسبت به عوامل تنش‌زا به دست آورد و به‌طور مناسب به مبارزه‌جویی با این عوامل بپردازد. سرسختی ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان است که از سه جزء تعهد، مهار و مبارزه‌جویی تشکیل شده است. اغلب میزان سرسختی که افراد از خود نشان می دهند، بسته به زمان و مکانی که در آن قرار دارند و میزان فراوانی و نوع سبک یادگیری آموخته شده آنها متفاوت است. پژوهش ها نشان داده اند: افرادی که از سرسختی روان‌شناختی قوی تری برخوردارند، در پاسخ به تنش، کمتر دچار آسیب جسمانی یا روانی می شوند.
زمینه‌یابی دیدگاه‌های شخصی (PVS ؛ کوباسا، 1986) به ارزیابی سه مؤلفه سرسختی (تعهد، مهار و مبارزه‌جویی) می‌پردازد و با ارزیابی مؤلفه‌های مذکور، یک نمرهٔ کلّی و سه نمره برای هر یک از مؤلفه‌ها به دست می‌دهد.

شروع سنجش

سنجش اهمال کاری

اهمال‌کاری به عنوان یک خصیصه شخصیتی، می‌تواند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول درنظر گرفته شود که به هنگام تاثیر اهمالکاری بر انگیزش شخص، علت بودن آن مورد تأکید است .اهمال‌کاری از عوامل گوناگونی مانند حرمت‌خود پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در شروع کردن کار اضطراب و افسردگی تاثیر می‌پذیرد و مانند پرخوری، عدم تحرک بدنی و سیگار کشیدن، جنبه فراگیری دارد و با اینکه مردم نسبت به زیان‌های آن آگاهی دارند، بی توجه از کنار آن می‌گذرند.

شروع سنجش

سنجش کیفیت خواب

مشکلات خواب، از مسایلی است که باعث بروز اختلال در زندگی و بازداشتن افراد از انجام فعالیتهای بهینه میگردد .یک خواب خوب و آرام میتواند تأثیر فراوانی در بازدهی و موفقیت فرد داشته باشد. کامبز و کریپنر معتقد هستند که بزرگسالان در حدود یک/سوم و نوزادان در حدود دو/سوم عمر خود را در خواب به سر میبرند و به همین جهت خواب یکی از اساسی ترین نیازهای انسان محسوب میشود.

شروع سنجش