سنجش راهبردهای مقابله با استرس

راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که جهت تعبیر، تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنیدگی زا و کنار آمدن با مسائل و مشکلات به کار می رود و نقش اساسی و تعیین کننده در سلامت جسمانی و روانی ایفا می کند.
افراد در وضعیت‌های سخت و تحت فشار به شیوه‌های مختلف واکنش نشان می‌دهند، سنجش راهبردهای مقابله ای به شما کمک می‌کند تا بدانید در برخورد با شرایط دشوار و پراسترس  چه طور عمل می‌کنید.

Coping Inventory for Stressful Situations

راهبردهای مقابله ای بـ ه عنـوان واسـطه بـین اسـترس و بیمـاری شناخته می شوند و به همین جهت روان شناسـی سـلامت بـرای نقـش راهبردهـای مقابلـه ای در چگونگی سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائـل اسـت. مقابلـه یکـی از متغیرهـایی اسـت کـه بـه صـورت گـسترده در چـارچوب روان شناسـی سـلامت مـورد مطالعه قرار گرفته است و شناسایی شکل های موثر مقابله بـه عنوان متغیر واسطه ای در رابطه با اسـترس و بیمـاری، خـط مقـدم پژوهش ها را در این حوزه به خـود اختـصاص داده اسـت. در واقع می توان گفت : سـلامت روان در یـک تعامـل دو طرفـه، از سویی از نتایج انتخاب و استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر و متناسب با تغییر و تنش محـسوب مـی گـردد و از سـوی دیگـر خود زمینـه سـاز فـضای روانـی سـالمی اسـت کـه در پرتـو آن شـناخت صـحیح و ارزیـابی درسـت موقعیـت تـنش زا جهـت انتخاب راهکار مقابله ای موثر، میسر می گردد.

۳۰۰,۰۰۰﷼شروع سنجش

مخاطب گرامی شما در حال پاسخدهی به سوالات مربوط به سنجش راهبردهای مقابله با استرس هستید. این شاخص، شامل ۴۸ سوال می باشد. معمولا افراد این پرسشنامه را بین ۲۵ تا ۳۰ دقیقه تکمیل می کنند. برای اینکه نتیجه مناسبی از سنجش خود دریافت کنید، بهتر است زمانی به سوالات پاسخ دهید که فارغ از سایر فعالیت های روزمره خود هستید و در محیطی آرام و خلوت حضور دارید. برای پاسخگویی به سؤالات نیاز به داشتن تخصص نمی باشد، پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد بلکه اختلاف نظرهای فردی وجود دارد. در مقابل هر سوال چند گزینه مشخص شده است. لطفاً هر سوال را به دقت بخوانید و گزینه‌ای را که نزدیک‌ترین پاسخ به نظر شماست علامت بزنید. لطفا به همه‌ی سوالات پاسخ دهید.

۳۰۰,۰۰۰﷼شروع سنجش