سنجش اهمال کاری

اهمال‌کاری به عنوان یک خصیصه شخصیتی، می‌تواند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول درنظر گرفته شود که به هنگام تاثیر اهمالکاری بر انگیزش شخص، علت بودن آن مورد تأکید است .اهمال‌کاری از عوامل گوناگونی مانند حرمت‌خود پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در شروع کردن کار اضطراب و افسردگی تاثیر می‌پذیرد و مانند پرخوری، عدم تحرک بدنی و سیگار کشیدن، جنبه فراگیری دارد و با اینکه مردم نسبت به زیان‌های آن آگاهی دارند، بی توجه از کنار آن می‌گذرند.

اهمال‌کاری، از فعل لاتین (procrastinare) به معنی «مسامحه کردن، طفره رفتن و تعامل ورزیدن» مشتق شده است که معنی تحت‌الفظی «به تعویق انداختن کارها» یا «به تأخیر انداختن کارها به روز دیگر» است. اهمالکاری به عنوان یک رفتار عادتی در نظر گرفته می‌شود که شیوع فراوانی در جوامع مختلف دارد و روند رو به رشد آن بسیار گسترده است. این عادت، با تاخیر انجام دادن کار یا مسئولیت توأم است و در نتیجه پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد. اگرچه ممکن است پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد اما زیان‌های برخاسته از شیوع این رفتار در بین افراد گروه‌های مختلف مهم و قابل ملاحظه است و همین امر ضرورت جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان می‌سازد.

اهمال‌کاری به عنوان یک خصیصه شخصیتی، می‌تواند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول درنظر گرفته شود که به هنگام تاثیر اهمالکاری بر انگیزش شخص، علت بودن آن مورد تأکید است .اهمال‌کاری از عوامل گوناگونی مانند حرمت‌خود پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در شروع کردن کار اضطراب و افسردگی تاثیر می‌پذیرد و مانند پرخوری، عدم تحرک بدنی و سیگار کشیدن، جنبه فراگیری دارد و با اینکه مردم نسبت به زیان‌های آن آگاهی دارند، بی توجه از کنار آن می‌گذرند.

لطفا در پاسخ به هر سوال، نزدیک‌ترین گزینه را بر اساس شناختی که از خودتان دارید، انتخاب کنید.